Τι είναι η πιστοποίηση μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ

Πρόκειται για μια οργανωμένη εξεταστική διαδικασία μέσω υπολογιστή κατά την οποία διαπιστώνεται αν ο μαθητής έχει αποκτήσει ικανότητες αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή του ζωή. Το πλαίσιο απόκτησης  και χρήσης των ικανοτήτων ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα ευρύ αφού αφορά στο σύνολο των ευκαιριών ή δυνατοτήτων που έχει ο μαθητής να έρθει σε επαφή και να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ, όχι μόνο εντός της τυπικής εκπαίδευσης αλλά και εκτός αυτής, στο ευρύτερο περιβάλλον.

Η πιστοποίηση σε ικανότητες ΤΠΕ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε δύο διακριτά επίπεδα και ειδικότερα:

Α) για το επίπεδο εξετάσεων Γυμνασίου σε μαθητές που φοιτούν στη Γ’ τάξη του Γυμνασίου καθώς και σε μαθητές της Α’ τάξης του Λυκείου,

Β) για το επίπεδο εξετάσεων Λυκείου σε μαθητές που φοιτούν στη Β’ και στη Γ’ τάξη του Λυκείου.


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Τι είναι πιστοποίηση