ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ

Το Μητρώο Κέντρων Πιστοποίησης στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και για την παρούσα φάση απευθύνεται αποκλειστικά σε Δημόσια Σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. Η διεύρυνση του θα εξεταστεί σε επόμενη δέσμη ενεργειών.

Μετά από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις προβλεπόμενες σε αυτή διαδικασίες αξιολόγησης, σταδιακά ξεκίνησε η ένταξη στο Μητρώο για τις σχολικές μονάδες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

Το Μητρώο Κέντρων Πιστοποίησης με δεδομένη την ελεγχόμενη έκταση στην οποία πραγματοποιούνται εξετάσεις στο πλαίσιο του έργου έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες. Η ανανέωση του θα πραγματοποιηθεί εφόσον με νέα δέσμη ενεργειών αποφασιστεί η ευρύτερη εφαρμογή από την πολιτεία.

Το έργο σε αυτή τη δοκιμαστική φάση προβλέπει την αμοιβή μόνο των συντελεστών, δηλαδή του Συντονιστή/Επόπτη, του Επιτηρητή και του Τεχνικού Υπεύθυνου ανά πρόγραμμα πιστοποίησης.

Οι αμοιβές για κάθε φυσικό πρόσωπο που θα απασχοληθεί σε ένα πρόγραμμα πιστοποίησης θα είναι σταθερή και δε θα ξεπερνά τα ποσά που καταγράφονται στην Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ.

Στο πλαίσιο της ένταξης στο μητρώο ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ, κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να καταγράφει το πλήθος των 3ωρων πιστοποιήσεων που θεωρεί ότι μπορεί να υλοποιήσει σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας. Τα ακριβή ωρολόγια προγράμματα θα καταρτιστούν από τις σχολικές μονάδες μετά την ένταξή τους στο μητρώο ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ και, εφόσον υπάρξει ανάγκη αλλαγών, αυτές θα μπορούν να γίνουν κατόπιν συνεννόησης.

Η προκήρυξη προβλέπει ότι:
«Ο Τεχνικός Υπεύθυνος θα προέρχεται από τη οικεία σχολική μονάδα (λόγω αρμοδιοτήτων είναι σκόπιμο να είναι ο υπεύθυνος σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ – ΣΕΠΕΗΥ). Σε περίπτωση διατυπωμένου κωλύματος, η επιλογή θα γίνεται είτε από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής του σχολείου (κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20) είτε από ΣΕΠΕΗΥ άλλης σχολικής μονάδας.»

Κατά τη δήλωση της διαθεσιμότητας των αιθουσών προτείνεται να επισημανθούν στο αντίστοιχο έντυπο που θα αποσταλεί στον φυσικό φάκελο της αίτησης οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες δεν είναι εφικτό λόγω άλλων υποχρεώσεων να πραγματοποιηθούν εξετάσεις πιστοποίησης (π.χ. περιπτώσεις βαθμολογικών / εξεταστικών κέντρων).

Στο πλαίσιο του έργου αυτού προγραμματίζονται εξετάσεις για τον Ιούνιο και κατόπιν τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Περισσότερα για τις εξετάσεις, μπορεί κανείς να βρει μέσω του κόμβου του έργου http://com2cert.cti.gr/.

Το Μητρώο Κέντρων Πιστοποίησης στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και για την παρούσα φάση απευθύνεται αποκλειστικά σε Δημόσια Σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. Η διεύρυνση του θα εξεταστεί σε επόμενη δέσμη ενεργειών μόλις δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης διακριτού υποέργου μέσω του οποίου θα μπορεί να απευθυνθεί πρόσκληση και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όπως είναι τα ιδιωτικά σχολεία.

Το Μητρώο Κέντρων Πιστοποίησης στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και για την παρούσα φάση απευθύνεται αποκλειστικά σε Δημόσια Σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. Η διεύρυνση του θα εξεταστεί σε επόμενη δέσμη ενεργειών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης πιστοποιήσεων και σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που πληρούν τις προδιαγραφές.

Κατά τη διεξαγωγή κάθε προγραμματισμένης πιστοποίησης δεν επιτρέπεται ένα φυσικό
πρόσωπο να αναλαμβάνει περισσότερους από έναν ρόλους, οπότε σε κάθε άτομο θα πρέπει να αντιστοιχεί ένας μοναδικός ρόλος εκ των συντονιστή/επόπτη, επιτηρητή και τεχνικού υπεύθυνου.

Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να δηλωθούν από 2 εκπαιδευτικοί για κάθε κατηγορία συνεργάτη (τουλάχιστον 6 άτομα συνολικά) ως συντελεστές των προγραμμάτων πιστοποίησης, όπως προβλέπει η προκήρυξη. Μέγιστο πλήθος δεν ορίζεται, με προοπτική να υπάρχει δυνατότητα συμπερίληψης των ενδιαφερόμενων να εμπλακούν στο έργο εκπαιδευτικών.

Όποια μονάδα πληροί τις προδιαγραφές της πρόσκλησης μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένταξης στο μητρώο ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. Λόγω των περιορισμών της δοκιμαστικής έκτασης του παρόντος συγχρηματοδοτούμενου έργου, εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες περιοχές της επικράτειας.

Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια εισαγωγής με τους κωδικούς που χρησιμοποιεί το σχολείο στο MySchool (το username θα πρέπει να είναι ο Α.Μ. του σχολείου). Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, διαγράψετε τα προσωρινά αρχεία της μνήμης του φυλλομετρητή σας και, αφού τον επανεκκινήσετε, προσπαθήστε ξανά να εισαχθείτε στο πληροφοριακό σύστημα. Σε περίπτωση αποτυχίας εκ νέου, θα πρέπει να αποστείλετε στο helpdesk τον Α.Μ. του σχολείου.

Το απαιτούμενο πλήθος των σταθμών εργασίας είναι δεσμευτικό. Σε περίπτωση μελλοντικής συμπλήρωσης του εξοπλισμού θα μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ένταξη στο μητρώο ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ, σε επόμενη πρόσκληση για εμπλουτισμό του μητρώου.

Κατά την υποβολή μίας αίτησης ένταξης στο μητρώο ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ, κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καλύπτει τις ελάχιστες προδιαγραφές που τίθενται στην πρόκληση, καθώς το διαγνωστικό πρόγραμμα καταγράφει την ύπαρξη των ελάχιστων απαιτήσεων.

Η ελάχιστη απαίτηση αφορά επεξεργαστές Intel core 2 DUO >=2.0GHz ή καλύτερος ή αντίστοιχος (ισοδύναμος). Συνεπώς, διπύρηνοι ή τετραπύρηνοι επεξεργαστές είναι αποδεκτοί.

Αν δεν υπάρχουν partitions στο δίσκο, θα πρέπει είτε να δημιουργηθούν είτε να υπάρχει 2ος διακριτός δίσκος με δυνατότητα εκκίνησης λειτουργικού συστήματος, όπως αναφέρεται και στις προδιαγραφές. Δεν τίθεται συγκεκριμένος περιορισμός για το μέγεθος κάθε partition.

Κατά την τρέχουσα δοκιμαστική λειτουργία των συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί, υποστηρίζονται οι συγκεκριμένες πλατφόρμες. Στόχος είναι, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και προϋποθέσεων, να προσαρμοστεί το υλικό πιστοποίησης και η πλατφόρμα εξέτασης ώστε να λειτουργούν και σε σταθμούς εργασίας που αξιοποιούν ανοικτά λογισμικά (π.χ. Ubuntu/LibreOffice). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η εξασφάλιση δυνατότητας αυτόματης διόρθωσης ανοιχτών θεμάτων και τυχόν τεχνικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με αυτή.

Στην παρούσα φάση υλοποίησης του έργου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες τεχνικών ελέγχων λειτουργίας της πλατφόρμας εξέτασης και του υλικού πιστοποίησης για εικονικές μηχανές. Για το λόγο αυτό τα σχολεία που επιλέγουν μία τέτοια λύση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο μητρώο, εφόσον οι προδιαγραφές υλικού και λογισμικού ικανοποιούνται, και η αίτησή τους θα ενταχθεί στον προκαταρκτικό κατάλογο των ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ. Για την ολοκλήρωση της πιστοποίησής τους θα διενεργηθούν σε επόμενη φάση οι απαραίτητοι έλεγχοι ομαλής λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης στις εικονικές μηχανές.

Το υλικό πιστοποίησης έχει υλοποιηθεί και ελεγχθεί στην σουίτα MS Office 2007 Standard Ed. (Ελληνική έκδοση). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο το συγκεκριμένο λογισμικό που εξυπηρετεί τις ανάγκες της τρέχουσας δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος πιστοποίησης


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ