Ικανότητες ΤΠΕ ειδικότερα

Ειδικότερα, οι ικανότητες αξιοποίησης ΤΠΕ σχετίζονται με τη δυνατότητα των μαθητών να διεκπεραιώνουν τα ακόλουθα έργα (tasks):

 • Σύνδεση κι αποσύνδεση σε ένα δικτυωμένο περιβάλλον
 • Εργασία σε ένα γραφικό περιβάλλον εργασίας
 • Οργάνωση δεδομένων σε αρχεία και φακέλους σε διάφορα αποθηκευτικά μέσα
 • Εγκατάσταση ενός προγράμματος, ενός εκτυπωτή ή κάποιας άλλης περιφερειακής συσκευής
 • Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. αρχείο κειμένου, εικόνας ή παρουσίασης)
 • Διαμόρφωση ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. σε αρχεία κειμένου, εικόνας ή παρουσίασης)
 • Έλεγχος και ανάλυση δεδομένων (π.χ. με αξιοποίηση εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων)
 • Επεξεργασία σύνθετων ψηφιακών εγγράφων (π.χ. κείμενα με πίνακες ή εφέ παρουσιάσεων)
 • Χρήση πολυμεσικών αντικειμένων σε έγγραφα
 • Διαχείριση παραμέτρων (π.χ. για μια εκτύπωση)
 • Εφαρμογή σωστών πρακτικών αναζήτησης πληροφορίας στο διαδίκτυο
 • Προσπέλαση πηγών στο διαδίκτυο και συλλογή πρωτότυπων δεδομένων
 • Υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης απέναντι στην πνευματική ιδιοκτησία και τη φιλοσοφία της ανοικτής γνώσης
 • Χρήση  προσωπικού  λογαριασμού email και άλλων διαδικτυακών λογαριασμών
 • Εφαρμογή και υιοθέτηση πρακτικών ασφαλούς χρήσης υπηρεσιών και εφαρμογών του διαδικτύου

Η ποικιλία, η έκταση, το βάθος και το πεδίο εφαρμογής των έργων αυτών διαφοροποιούνται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης σε δύο επίπεδα:

(α) Επίπεδο μαθητών Γυμνασίου

Τα αντικείμενα εξέτασης διακρίνονται σε πέντε(5) ενότητες και είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα ώστε οι απαιτήσεις να απευθύνονται σε μαθητές του συγκεκριμένου ηλικιακού επιπέδου:

 • Χρήση ψηφιακού περιβάλλοντος και διαχείριση αρχείων
  (έλεγχος ικανοτήτων που αφορούν στις βασικές λειτουργίες χρήσης του ψηφιακού περιβάλλοντος, την επιφάνεια εργασίας, τους φακέλους και τα αρχεία, τα βοηθητικά εργαλεία και τις εφαρμογές γραφείου ως προς τις κοινές τους δυνατότητες δηλαδή τον χειρισμό αρχείων, την αναγνώριση του είδους της εφαρμογής και του περιβάλλοντος εργασίας, τις μορφοποιήσεις, τις εκτυπώσεις και τα βασικά βοηθητικά εργαλεία, όπως εύρεση και αντικατάσταση, ορθογραφικός έλεγχος)

 • Υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  (γνώση βασικών εννοιών για το Διαδίκτυο, ικανότητα περιήγησης και αναζήτησης πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό, ικανότητα αξιοποίησης δυνατοτήτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναγνώρισης βασικών και ουσιαστικών χαρακτηριστικών στο περιβάλλον μιας τυπικής εφαρμογής)

 • Επεξεργασία Κειμένου
  (ικανότητα διαμόρφωσης εγγράφου ως προς το μέγεθος σελίδας, την αξιοποίηση εικόνων και γραφικών, έλεγχος βασικών δυνατοτήτων εισαγωγής και διαχείρισης κειμένου)

 • Υπολογιστικά Φύλλα
  (ικανότητα αναγνώρισης δυνατοτήτων οργάνωσης δεδομένων με φύλλα εργασίας και κελιά, κύριες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων δηλαδή, εισαγωγή βασικών τύπων δεδομένων, ταξινόμηση και βασικές μορφοποιήσεις, χρήση τύπων υπολογισμού με αριθμητικές πράξεις και βασικές συναρτήσεις)

 • Παρουσιάσεις
  (ικανότητες αναγνώρισης βασικών στοιχείων διαφανειών και της διαχείρισής τους για τη δημιουργία μιας παρουσίασης, δυνατότητες αξιοποίησης συμπληρωματικών αντικειμένων και εικόνων και τοποθέτησή τους στις διαφάνειες, ικανότητα χρήσης ορισμένων βασικών εφέ για κίνηση αντικειμένων και εναλλαγή διαφανειών)

Η διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας είναι δυόμισι (2,5) ώρες και οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε μικρά σύνολα ερωτημάτων, κλειστού κυρίως τύπου, αρθρωμένα σε δοκιμασίες που προσομοιάζουν τις ανάγκες επίλυσης προβλημάτων στην καθημερινότητά τους με αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Κάθε τεστ περιλαμβάνει από 18 έως 20 δοκιμασίες, που συνολικά περιέχουν 68 ερωτήματα.


(β) Επίπεδο μαθητών Λυκείου

Οι ζητούμενες ικανότητες συνδυάζονται με γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ισοδυναμούν με εξετάσεις επάρκειας, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ Β2123/01-08-2014).

Για τις ανάγκες του έργου θα δοθεί η δυνατότητα εξετάσεων πιστοποίησης στα ακόλουθα δύο (2) αντικείμενα:

 • Επεξεργασία Κειμένου
  ελέγχεται αν ο υποψήφιος έχει τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες να:
  • χειριστεί αρχεία εγγράφων στο περιβάλλον μιας εφαρμογής που υποστηρίζει την επεξεργασία κειμένου
  • επεξεργαστεί και μορφοποιήσει κείμενα
  • διαμορφώσει το περιεχόμενο κειμένων προσθέτοντας στοιχεία (π.χ. στις κεφαλίδες, στα υποσέλιδα) ή αναγκαίες πληροφορίες με πίνακες ή άλλα αντικείμενα (π.χ. εικόνες, γραφήματα)
  • αξιοποιεί βασικές δυνατότητες αναπαραγωγής εγγράφων με κοινό βασικό περιεχόμενο (π.χ. για μαζική αλληλογραφία)
  • ορίζει παραμέτρους διαμόρφωσης για τις ανάγκες εκτύπωσης

 • Υπολογιστικά Φύλλα
  ελέγχεται αν ο υποψήφιος έχει τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες να:
  • χειριστεί αρχεία με υπολογιστικά φύλλα στο περιβάλλον μιας εφαρμογής που υποστηρίζει την επεξεργασία τους
  • επεξεργαστεί δεδομένα και να τα μορφοποιήσει
  • αξιοποιεί τύπους ή έτοιμες συναρτήσεις υπολογισμού
  • δημιουργεί γραφήματα
  • ορίζει παραμέτρους διαμόρφωσης για τις ανάγκες εκτύπωσης υπολογιστικών φύλλων

Η διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας είναι μία (1) ώρα για κάθε αντικείμενο (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα) και πραγματοποιείται σε δύο αντίστοιχα διακριτές ενότητες εξέτασης. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα πραγματοποιώντας τις ζητούμενες ενέργειες στο περιβάλλον εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου (ή υπολογιστικών φύλλων αντίστοιχα) και ελέγχεται – βαθμολογείται το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών. Επίσης περιλαμβάνονται σε μικρή κλίμακα ερωτήματα κλειστού τύπου.


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ικανότητες ΤΠΕ ειδικότερα