Οι κύριες προκλήσεις

Δύο είναι οι κύριες προκλήσεις του έργου της πιστοποίησης ικανοτήτων ΤΠΕ:

  • Οι κεντρικές δράσεις για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, που είναι η βάση για την ανάπτυξη του προτεινόμενου έργου πιστοποίησης είναι ακόμη σε εξέλιξη, και αυτό εκ των πραγμάτων επιβάλει έναν σχεδιασμό που αφενός να είναι προσαρμοσμένος στις πραγματικές εξελίξεις του σχολείου σε ό,τι αφορά τη διείσδυση των ΤΠΕ και εν γένει το υπάρχον μαθησιακό περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές αποκτούν τις στοχευόμενες ικανότητες, και αφετέρου να αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και να τις προσαρμόζει σταδιακά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δεδομένου ότι αυτές λειτουργούν ήδη αρκετά χρόνια στα εκπαιδευτικά αυτά συστήματα και σε συνθήκες που είναι περισσότερο ευνοϊκές για την εφαρμογή τους.
  • Η δεύτερη σημαντική πρόκληση είναι ότι ο τρόπος αξιολόγησης και πιστοποίησης των ικανοτήτων ΤΠΕ οφείλει να είναι μαθητοκεντρικός (για το επίπεδο Γυμνασίου) και να καλύπτει ευρύ φάσμα των γνώσεων, δεξιοτήτων και υπεύθυνων ατομικών και κοινωνικών στάσεων στη χρήση των ΤΠΕ, να μην περιορίζονται δηλαδή στην αξιολόγηση των βασικών γνώσεων χρήσης ΤΠΕ. Πρέπει να εκτείνονται και να τονίζουν ευρύτερες δεξιότητες και στάσεις στη χρήση των ΤΠΕ, των οποίων η απόκτηση μπορεί να εντάσσεται αρμονικά στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων ή διαθεματικών δραστηριοτήτων, για το επίπεδο Γυμνασίου. Αντίστοιχα για το επίπεδο Λυκείου θα πρέπει να ικανοποιούνται απαιτήσεις διαπίστωσης της επάρκειας όπως αναγνωρίζονται με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΤΟ ΕΡΓΟ Οι κύριες προκλήσεις