Το έργο της πιστοποίησης μαθητών στις ΤΠΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας (βάσει του Ν. 3966, ΦΕΚ 118/24.5.2011) υλοποιεί το έργο «Πιστοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ. Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποείται από τη Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης του ΙΤΥΕ, η οποία διαθέτει μεταξύ άλλων ικανή εμπειρία και τεχνογνωσία σε συστήματα πιστοποίησης δεξιοτήτων ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς και αντίστοιχες εφαρμογές ευρείας κλίμακας.

Το έργο αναπτύσσει και παρέχει:

Α. Υποδομές και ειδικότερα ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης ικανοτήτων αξιοποίησης ΤΠΕ, με ικανό εύρος δοκιμασιών για την αυτοματοποιημένη παραγωγή τεστ για την διάγνωση επάρκειας, σε δύο επίπεδα, για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, αντίστοιχα. Οι ικανότητες αξιοποίησης ΤΠΕ στις οποίες θα αξιολογούνται και θα πιστοποιούνται οι μαθητές καλύπτουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις στη χρήση των ΤΠΕ, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη το εύρος ηλικιών, τη διεθνή εμπειρία και την κείμενη νομοθεσία για θέματα επάρκειας.

Β. Δομές υποστήριξης μαθητών για την ενίσχυση των ικανοτήτων αξιοποίησης ΤΠΕ, διάθεση κατάλληλου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, δοκιμασίες αυτοαξιολόγησης των μαθητών και υπηρεσίες άμεσης υποστήριξης. Πρόκειται για την ανάπτυξη συστήματος με προοπτική τη δικτυακή διάθεση ψηφιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διδακτικών προτάσεων για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας, με στόχο την απόκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων αξιοποίησης ΤΠΕ και την παροχή υλικού αυτοαξιολόγησης των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προδιαγράφονται θα ενισχύουν όλες τις στοχευόμενες ικανότητες, με έμφαση και προτεραιότητα στην ανάπτυξη αυτών, στις οποίες υστερούν περισσότερο οι Έλληνες μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου. Για τις ανάγκες του έργου περιλαμβάνονται δείγματα δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης μαθητών με δοκιμασίες που προέρχονται από όλο το εύρος των ζητούμενων ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων και για τα δύο επίπεδα. Τέλος, κατά τις περιόδους πιστοποίησης θα λειτουργούν υπηρεσίες υποστήριξης των υποψήφιων πιστοποιούμενων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου.

Γ. Αξιολόγηση – πιστοποίηση των μαθητών σε ικανότητες αξιοποίησης ΤΠΕ μέσα από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης. Η εξέταση θα περιλαμβάνει ένα σύνολο από δοκιμασίες ή ερωτήματα (ανάλογα με το επίπεδο της εξέτασης) που είναι εντός του εύρους των στοχευόμενων ικανοτήτων στις ΤΠΕ.

Σταδιακή εφαρμογή στο πλαίσιο του έργου

Σε πρώιμο στάδιο, πριν τη διενέργεια πιστοποιήσεων ευρύτερης έκτασης έγινε πιλοτική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα μαθητών, που είχε διαγνωστικό και ερευνητικό χαρακτήρα με τη συνεργασία καθηγητών τους. Βασικό αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής ήταν η ανατροφοδότηση του συστήματος πιστοποίησης συνολικά, τόσο μέσω της επικύρωσης και βελτίωσης των τύπων και λεπτομερειών των δοκιμασιών, όσο και της λειτουργικότητας του συστήματος πιστοποίησης.

Ακολούθησε σε ελεγχόμενη κλίμακα διενέργεια εξετάσεων επιπέδου Γυμνασίου στην περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 2015, κατά την οποία τέθηκε σε εφαρμογή το σύνολο των συστημάτων εξέτασης και υποστήριξης, καθώς και το σύνολο των υπηρεσιών και εφαρμοζόμενων διαδικασιών. Σε αυτό το στάδιο ελέγχθηκε η λειτουργικότητα όλων των παραγόμενων προϊόντων του έργου με επίκεντρο τις εξετάσεις επιπέδου Γυμνασίου αξιοποιώντας παράλληλα ως Κέντρα Εξέτασης σχολικά εργαστήρια πληροφορικής.

Έχει προγραμματιστεί η εφαρμογή σε ευρύτερη κλίμακα με στόχο τη διενέργεια εξετάσεων και για τα δύο επίπεδα στα τέλη του Οκτωβρίου 2015.

Προοπτικές αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου

Τα αποτελέσματα του έργου δημιουργούν τις βασικές προοπτικές αξιοποίησης και επέκτασης της εφαρμογής του προκειμένου:

  • Οι εξετάσεις πιστοποίησης ικανοτήτων ΤΠΕ να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε πιστοποιημένα εργαστηριακά κέντρα εξέτασης (ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ) τα οποία βρίσκονται σε σχολικές μονάδες που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές.
  • Η παραγωγή των τεστ να αξιοποιεί σύστημα παραγωγής με ποιοτικό έλεγχο για τη δημιουργία δεξαμενών βαθμονομημένων δοκιμασιών.
  • Ο μαθητής να λαμβάνει το ατομικό του τεστ ηλεκτρονικά, στο ΚΕΠΙΣ-ΤΠΕ και να το συμπληρώνει σε κατάλληλα προσδιορισμένο χρονικό διάστημα.
  • Η πιστοποίηση να είναι δύο επιπέδων, για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα, με διακριτά υποσυστήματα παραγωγής τεστ, ανάλογα με τις προδιαγραφές του κάθε επιπέδου.
  • Να παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες και κυρίως υλικό υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας μέσα από κατάλληλο σύστημα υποδομής, το οποίο μεταξύ άλλων θα μπορεί να υποστηρίζει την εξοικείωση των μαθητών αλλά και την αυτοαξιολόγηση τους.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική ΤΟ ΕΡΓΟ Το έργο της πιστοποίησης μαθητών στις ΤΠΕ